Termeni și condiții

Termeni şi condiţii generale de utilizare a site-ului www.creditzero.ro

BINEÎNȚELES S.R.L. a creat site-ul www.creditzero.ro pentru a furniza persoanelor interesate informații generale despre serviciile oferite. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea tuturor legilor aplicabile. 

Atunci când accesaţi site-ul www.creditzero.ro, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit condiţiile generale pentru utilizarea site-ului.

Condiţii generale de utilizare a site-ului www.creditzero.ro.

1. Drepturi de proprietate intelectuală.

Reproducerea integrală sau parțială a conținutului site-ului www.creditzero.ro, pe hârtie sau digitală, este autorizată doar cu acordul prealabil scris al administratorului BINEÎNȚELES S.R.L. sau doar de entitățile care nu prestează servicii avocațiale sau servicii juridice, cu excepția situației în care textul reprodus face parte din categoria informațiilor de interes general care au fost publicate de alte surse de informare precum site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Curții Constituționale a României sau cel al Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 

2. Informații despre serviciile oferite.

Informațiile prezentate pe site-ul www.creditzero.ro au rolul de a informa persoanele interesate asupra serviciilor oferite. 

Pentru o mai bună înțelegere a activității societății sau a serviciilor oferite, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@creditzero.ro.

 

3. Drept aplicabil

Prezentele condiţii generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor condiţii generale sau din accesarea, funcţionarea sau disfuncţionalitatea site-ului www.creditzero.ro se supun legii românești. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

 

4. Actualizarea condiţiilor generale

BINEÎNȚELES S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment accesul la site-ul www.creditzero.ro si oricare dintre informațiile prezentate pe site.

 

5. Confidentialitatea datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt confidențiale. Site-ul www.creditzero.ro este creat și administrat de BINEÎNȚELES S.R.L., număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J10/244/2020, Cod Unic de Înregistrare 23721847, operator de date cu caracter personal nr. 21580.

BINEÎNȚELES S.R.L. utilizează metode şi tehnici de securitate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal şi vă asigurăm că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condițiile legii sau cu acordul dumneavoastră. 

 

6. Administrarea contului, parolelor şi codurilor de acces

Este responsabilitatea dumneavoastră de a păstra confidențialitatea informațiilor referitoare la contul și parola contului dumneavoastră. 

 

7. Informații cu caracter personal şi de altă natură

Puteţi consulta site-ul www.creditzero.ro fără să furnizați vreo informație cu caracter personal. 

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le veţi comunica vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi vor putea fi utilizate şi transmise de către BINEÎNȚELES S.R.L. colaboratorilor, partenerilor, afiliaţilor sau membrilor reţelei sale comerciale în mod liber, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile. 

Informaţiile cu caracter personal pe care ni le veţi comunica vor putea fi utilizate şi transmise de către BINEÎNȚELES S.R.L. colaboratorilor, partenerilor, afiliaţilor sau membrilor reţelei sale doar cu acordul dumneavoastră scris.

 

8. Contact

Ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@creditzero.ro sau la numărul de telefon afișat pe site.

 

9. Considerații generale

Organizaţiile şi indivizii care prelucrează date cu caracter personal au obligaţia de a le păstra astfel încât să le fie asigurată confidenţialitatea şi securitatea. Aceste obligaţii sunt subsumate dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, reglementat prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal se numără printre drepturile protejate în temeiul articolului 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului care garantează dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei şi stabileşte condiţiile în baza cărora sunt permise limitări ale acestui drept. Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi-a găsit consacrarea în cadrul drepturilor fundamentale ale persoanei prin art. 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, instrument juridic fundamental al Uniunii care a dobândit valoare juridică prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

În România, Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrărilor efectuate:

  • prin intermediul unui sistem de prelucrare automatizată (computer);
  • pe suport de hârtie sau în orice altă formă de prelucrare neautomatizată dacă fac parte dintr-un sistem de evidentă sau sunt destinate să fie incluse într-un astfel de sistem;
  • indiferent de forma acestora: fotografii sau înregistrări video ale imaginii sau înregistrări ale vocii, date biometrice.

Definiții și termeni:

Date cu caracter personal – orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă, definită ca persoană vizată; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice.

Autoritate de supraveghere – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), desemnată potrivit Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare;

Cookie – Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTPS cookie” sau pur și simplu cookie) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex. Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinate tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

 

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:      

Legalitate, echitate și transparență. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată.

Limitări legate de scop. Datele cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale.

Reducerea la minimum a datelor. Datele cu caracter personal vor fi adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Exactitate. Datele cu caracter personal vor fi exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere.

Limitări legate de stocare. Datele cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate, în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate;

Integritate şi confidenţialitate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

Legalitatea prelucrării:

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

Drepturile persoanei vizate:

În conformitate cu legislația aplicabilă beneficiaţi de:

– dreptul de acces;

– dreptul la rectificare;

– dreptul la ştergerea datelor;

– dreptul la restricţionarea prelucrării;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opoziţie;

– procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a adresa plângeri Autorităţii naţionale de supraveghere;

– dreptul la o cale de atac judiciară eficientă.

 

Autoritatea natională de supraveghere

Garantul respectării dreptului la protecţia datelor cu caracter personal Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bucureşti bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1. ANSPDCP a fost înfiinţată prin Legea nr. 102/2005 republicată.

 

Cookie

Site-ul https://creditzero.ro/ instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătăţirea funcţiilor oferite, fără a le stoca în scopul prelucrării, înregistrării, difuzării datelor cu caracter personal.

Acest website poate folosi atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se va cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi simplu „cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Scopul și utilizarea modulelor cookie

„Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului şi livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum:

– limba în care este vizualizat un site;

– moneda în care se exprimă anumite preţuri sau tarife;

– păstrarea opţiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc.) în coşul de cumpărături (şi memorarea acestor opţiuni) – generându-se astfel flexibilitatea „coşului de cumpărături”;

– accesarea preferinţelor vechi prin accesarea butonului „Înainte” şi „Înapoi”.

• Cookie-urile oferă deţinatorilor de site-uri feedback asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente şi mai accesibile pentru utilizatori;

• Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai placută;

• Îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un web-browser (utilizator) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi / furnizori (ex.: news-box, un video sau o reclamă). Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terţi: facebook.com, twitter.com, etc.

O vizită pe website poate plasa cookie-uri în scopuri de:

– creştere a performanţei website-ului;

– analiză a vizitatorilor;

– geotargetting;

– înregistrare a utilizatorilor.

Alte cookie-uri ale terţelor părţi

Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicaţii sau pentru a particulariza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare, website-ul nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookie-urile deţinute de respectivul website. De exemplu, când utilizatorul distribuie un articol folosind butonul pentru reţelele sociale aflat pe un website, acea reţea socială va înregistra activitatea utiliatorului, nu website-ul pe care se află butonul.

Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni, care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaşte browserul, până când cookie-ul expiră sau este şters. Cookie-ul stochează informaţii importante, care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe Internet, de exemplu:

– setările limbii în care se doreşte accesarea unui site;

– păstrarea unui utilizator logat în contul de webmail;

– securitatea online banking;

– păstrarea produselor în coşul de cumpărături.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator.Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că utilizatorul nu va mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele utilizatorului, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de ştiri, vreme, sport, hărţi, servicii publice şi guvernamentale, website-uri distractive şi servicii de turism;

– oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor, preferinţelor de limbă (ex.: afişarea rezultatelor căutărilor în limba română)

– reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search);

– măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi: confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Deţinătorii website-urilor derulează aceste analize pentru a perfecţiona website-urile, în beneficiul utilizatorilor.

Securitate si probleme legate de confidenţialitate

Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aşa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula sau a se replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi. Cookie-urile pot fi, totuşi, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât şi pe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi şterse, în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de confidenţialitate, care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile.

Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptată (ex.: o reţea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică reglaje greşite ale cookie-urilor pe webservere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile cu scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri.

Este foarte important ca utilizatorii să fie atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri, inclusiv cele mai mari, folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate, printre care: Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Yahoo şi altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigaţi fără grijă, însă cu ajutorul cookie-urilor:

particularizaţi-vă reglajele browserului, în ceea ce priveşte cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securităţii utilizării cookie-urilor;

– dacă nu vă deranjează cookie-urile şi sunteţi singura persoană care utilizează computerul, puteţi regla termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces;

– dacă împărţiţi accesul la calculator, puteţi lua în considerare reglarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browserul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare, la închiderea sesiunii de navigare;

– instalaţi-vă şi actualizaţi-vă constant aplicaţii antispyware. Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browserului sau să descarce software periculos;

– asiguraţi-vă că aveţi browserul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate, dacă doriţi să vă bucuraţi de acces pe cele mai bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o înţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate, astel încât să puteţi naviga cu încredere pe Internet.

Cum procedați dacă nu doriți să fie instalate module cookie pe computerul dumneavoastră?

Există persoane pentru care stocarea unor informații extrase din computerul sau dispozitivul lor mobil are un caracter relativ invaziv, mai ales atunci când informațiile în cauză sunt stocate și utilizate de către terți care le sunt necunoscuți. Dacă preferați, aveți posibilitatea de a bloca toate modulele cookie sau doar pe unele dintre acestea ori chiar de a elimina module cookie care au fost instalate pe terminalul dumneavoastră. Fiți însă conștient de faptul că riscați să nu puteți utiliza anumite funcții. Pentru a activa acest blocaj, trebuie să modificați parametrii de confidențialitate ai browserului. Unii operatori terți au elaborat instrumente ale căror module permit să se dezactiveze culegerea și utilizarea datelor. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că utilizatorul nu va mai primi / vedea publicitate online. Este posibilă reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate, sau se poate regla browserul să accepte cookie-uri de la un anumit website. Dar, de exemplu, daca un utilizator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba reglajele cookie-urilor.

Aceste reglaje se găsesc, de regulă, în meniurile (butoanele) „Opţiuni”, „Reglaje” sau „Preferinţe” ale browserului.

 

Cadrul legislativ național

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
Decizia Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
Decizia Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor;
Decizia Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161 din 9 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor.