ANULARE ACTE DE EXECUTARE, clauze abuzive, popriri, suspendare executare, reparare prejudicii și altele

 

Aflați tot ce trebuie să știți despre anularea clauzelor abuzive din contractele de credit, anularea, suspendarea sau evitarea executării silite, anularea abuzurilor creditorului și ale executorului judecătoresc, executarea ilegală a bunurilor mobile și imobile, poprirea ilegală a veniturilor, ștergerea restanțelor din Biroul de credite, prescrierea dreptului de a cere executarea silită, recuperarea sumelor încasate de executorul judecătoresc, repararea prejudiciilor și multe altele.

 

Contactați-ne acum la +4 0746812215 pentru a vă informa în mod CORECT, COMPLET ȘI PRECIS.

 

Din motivele arătate mai jos aproximativ 95% dintre executările silite demarate de bănci, IFN-uri, recuperatorii și cesionarii de creanțe împotriva împrumutaților români au fost demarate în mod ilegal, astfel că acestea pot fi oricând anulate, sumele încasate în temeiul actelor de executare pot fi recuperate, iar prejudiciile reparate.
 
FOARTE IMPORTANT DE ȘTIUT:

(1) Statul Român obligă băncile sa restituie împrumutaților în medie un procent cuprins între 50% și 80% din sumele achitate pe durata derulării contractelor, respectiv sumele încasate de bancă în temeiul clauzelor abuzive și actelor adiționale ilegale, să anuleze și să suspende executarea silită nelegală, să repare prejudiciile cauzate împrumutaților, să diminueze ratele lunare și multe altele.

 

(2) Aproximativ 95% din contractele de credit încheiate până în 2010 și un procent destul de mare al contractelor de credit încheiate după 2010 conțin clauze abuzive în temeiul cărora creditorii au încasat în mod ilegal în medie un procent cuprins între 50% și 80% din sumele achitate de împrumutați, chiar și peste 80% în unele cazuri precum BCR, BRD, Raiffeisen, Unicredit sau Bancpost. Acești bani îi puteți recupera oricând, neexistând un termen de prescripție în acest sens. 

 

(3) Dacă în contractele de credit nu ar fi fost inserate clauze ilegale, atunci împrumutații: (a) nu ar fi înregistrat întârzieri la plata ratelor lunare și implicit, (b) nu ar fi fost executați silit, (c) nu ar fi fost înregistrați cu întârzieri în Biroul de Credite, (d) ar fi avut posibilitatea să refinanțeze creditele existente și (e) nu ar fi fost obligați să împrumute bani de la IFN-uri, iar băncile: (e) nu ar fi avut dreptul să perceapă penalități și dobânzi penalizatoare, (f) nu ar fi avut dreptul să demareze proceduri de executare silită, (g) nu ar fi avut dreptul să înființeze popriri asupra conturilor și veniturilor lunare și (h) nu ar fi avut dreptul să execute silit bunurile mobile sau imobile.

 

(4) Instanțele de judecată naționale au OBLIGAȚIA să suspende executarea silită pe durata derulării procesului privind clauzele abuzive. Argumentele în acest sens sunt prezentate mai jos.

 

(5) Până în prezent (17.04.2023) din cele aproximativ 113 procese demarate începând cu anul 2013 până în prezent (17.04.2023) primele 40 procese în care instanțele de judecată naționale au soluționat apărările invocate și în care împrumutații nu au renunțat la căile de atac au fost toate câștigate, restul fiind În stare de judecată pe teritoriul României, cu excepția unui care este în stare de soluționare la CEDO. Procedurile de executare silită au fost anulate, clauzele abuzive au fost anulate, în medie 50%-80% din sumele încasate de bănci pe durata derulării contractelor au fost restituite, dobânzile au scăzut de la cca. 9%/an la cca. 2%/an, ratele lunare s-au înjumătățit, iar împrumutații așteaptă cu nerăbdare repararea celorlalte prejudicii cauzate precum investițiile ratate, daune morale, daune privind onoarea, etc. 

Mai multe detalii despre procesele câștigate pot fi văzute AICI.

 

Darea în plată a imobilului de cele mai multe ori este solicitată în detrimentul împrumutaților deoarece, dacă în contractele de credit nu ar fi fost inserate clauze ilegale, ratele lunare ar fi fost cu aproximativ 50% mai mici, împrumutații nu ar fi înregistrat întârzierile la plata ratelor lunare pentru care băncile au declarat scadența anticipată a creditelor, ba chiar ar fi avut disponibile în cont sume semnificative, motiv pentru care creditul a devenit scadent anticipat în mod ilegal, aspect ce implică faptul că actele de executare silită sunt nelegale. Prin urmare, în loc să cereți legea falimentului personal mai bine cereți anularea actelor de executare, păstrați sau recuperați proprietatea asupra garanției imobiliare (casă, teren), recuperați prejudiciile cauzate de abuzurile la care ați fost victimă și bucurați-vă de prezent! 

 

Actele de executare silită pot fi anulate și dacă nu ați formulat contestație la executare în termenul de 15 zile de la data comunicării de către executor a somației sau a înștiințării privind înființarea popririi sau a ultimului act de executare sau de la data efectuării primei rețineri din venituri, aceasta întrucât puteți obține același rezultat pe calea unei acțiuni în constatarea existenței sau inexistenței unui drept al cărei termen de formulare e imprescriptibil.

În această situație, temeiul legal pentru întoarcerea executării silite prin anularea actelor de executare și restituirea sumelor încasate nelegal este:

(a) art. 1254 din Noul Cod civil stipulează că dacă un contract este desființat în sensul că o parte din clauzele contractului sunt ilegale, atunci toate actele subsecvente vor fi desființate (Desființarea contractului și a actelor subsecvente „(1) Contractul lovit de nulitate absolută sau anulat este considerat a nu fi fost niciodată încheiat.(2) Desființarea contractului atrage, în condițiile legii, și desființarea actelor subsecvente încheiate în baza lui.”).

(b) Art. 643 din Codul de procedură civilă stipulează că „Dacă s-a desființat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desființate de drept, dacă prin lege nu se prevede altfel. În acest caz, sunt aplicabile dispozițiile privitoare la întoarcerea executării.”.

(c) Art. 723, alin. (1) din Codul de procedură civilă stipulează că, dacă contractul de credit este desființat în întregime sau parțial, atunci se impune restabilirea situației anterioare demarării procedurilor de executare silită („(1) În toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia.”).

(d) Art. 1517 din Noul Cod civil stipulează că „O parte nu poate invoca neexecutarea obligațiilor celeilalte părți în măsura în care neexecutarea este cauzată de propria sa acțiune sau omisiune.”.

(e) În temeiul deciziei CJUE din cauza C‑75/19 actele de executare pot fi anulate pe calea contestației la executare, chiar dacă termenul de formulare a contestației de 15 zile a fost depășit. Reiterez în acest sens considerentul de la pct 34 din cauza C-75/19:

„ Având în vedere considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la întrebările adresate că Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.”

(f) Referitor la anularea actelor de executare pe calea oricărui tip de acțiune, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauza C 415/11, Hotărârea Aziz, pct. 62 cu trimitere la Hotărârea Banco Español de Crédito, punctul 55 a arătat că: “specificitatea procedurilor jurisdicționale care se desfășoară în cadrul dreptului național între vânzători sau furnizori și consumatori nu poate constitui un element de natură să afecteze protecția juridică de care trebuie să beneficieze aceștia din urmă în temeiul dispozițiilor acestei directive [directiva 93/13/CEE]”. Prin urmare, deoarece actele de executare au fost întocmite în temeiul unor clauze ilegale care încalcă prevederile Legii 193/2000, respectiv pe cele ale directivei 93/13/CEE, atunci instanța națională nu poate admite excepția inadmisibilității capătului de cerere privind nulitatea actelor de executare care au la bază clauze contractuale ilegale în temeiul Legii 193/2000, aceasta întrucât specificitatea procedurilor jurisdicționale care se desfășoară în cadrul dreptului național între vânzători sau furnizori și apelanți nu poate constitui un element de natură să afecteze protecția juridică de care trebuie să beneficieze aceștia din urmă în temeiul dispozițiilor directivei 93/13/CEE. Altfel spus, în situația în care instanța de judecată va constata că nulitatea actelor de executare întocmite în temeiul clauzelor abuzive din perspectiva Legii 193/2000 nu poate fi admisă pe calea prezentei acțiuni, atunci, deși sunt abuzive în temeiul  Legii 193/2000, respectivele clauze ar produce efecte în raport cu apelanții prin efectele actelor de executare întocmite de executorul judecătoresc, motiv pentru care ar fi afectată protecția juridică de care consumatorii trebuie să beneficieze în temeiul dispozițiilor directivei 93/13/CEE, iar instanța de judecată în mod nelegal ar încălca jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene invocată mai sus.

 

Instanțele de judecată naționale au OBLIGAȚIA să suspende executarea silită pe durata derulării procesului privind clauzele abuzive

în temeiul ordonanței CJUE din cauza C‑75/19 formulate împotriva BNP Paribas Personal Finance Paris SA Sucursala București și Secapital Sàrl. Potrivit considerentului CJUE de la pct. 28, „menținerea efectului util al Directivei 93/13 se opune unei reglementări naționale care permite emiterea unei ordonanțe de plată împotriva unui consumator fără ca acesta să fie în măsură să beneficieze în cursul procedurii de garanția că un control al inexistenței unei clauze abuzive în contractul în cauză va fi efectuat de către o instanță”. Astfel, deoarece consumatorul are dreptul ca, anterior emiterii ordonanței de plată împotriva acestuia, să beneficieze de controlul inexistenței clauzelor abuzive în contractul de credit, atunci în mod evident și implicit instanța de judecată națională are obligația să suspende executarea silită pe parcursul judecării procesului privind existența clauzelor abuzive din contractul de credit.

„28 În această privință, este necesar să se arate că menținerea efectului util al Directivei 93/13 se opune unei reglementări naționale care permite emiterea unei ordonanțe de plată împotriva unui consumator fără ca acesta să fie în măsură să beneficieze în cursul procedurii de garanția că un control al inexistenței unei clauze abuzive în contractul în cauză va fi efectuat de către o instanță (Hotărârea din 20 septembrie 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punctul 49 și jurisprudența citată).”

În plus, obligația de suspendare a executării silite pe parcursul judecării procesului privind existența clauzelor abuzive din contractul de credit rezultă fără dubii din considerentul CJUE de la pct. 32 din aceeași cauză potrivit căruia, în situația în care procedura de executare silită nu ar fi suspendată pe durata derulării procesului privind existența clauzelor abuzive, atunci consumatorul nu va beneficia decât de o protecție a posteriori de natură financiară, care s‑ar dovedi incompletă și insuficientă și nu ar constitui un mijloc nici adecvat, nici eficient pentru a preveni utilizarea acestor clauze în continuare, contrar prevederilor articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 martie 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punctul 60).” În această situație ar exista riscul finalizării procedurilor de executare anterior soluționării acțiunii privind clauzele abuzive, situație contrară scopului și efectului util al Directivei 93/13. Reiterez în acest sens considerentele CJUE de la pct. 32 din Cauza menționată:

 „În această privință, în ipoteza în care procedura de executare silită ia sfârșit înaintea pronunțării deciziei instanței de fond prin care se declară caracterul abuziv al clauzei contractuale aflate la originea acestei executări silite și, în consecință, nulitatea acestei proceduri, această decizie nu ar permite să i se asigure consumatorului respectiv decât o protecție a posteriori de natură financiară, care s‑ar dovedi incompletă și insuficientă și nu ar constitui un mijloc nici adecvat, nici eficient pentru a preveni utilizarea acestor clauze în continuare, contrar prevederilor articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 martie 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punctul 60).”

 

În cazul creditelor fără ipotecă executarea silită poate fi efectuată doar prin poprirea veniturilor, nu și prin executarea silită a bunurilor mobile (mașină etc) sau imobile (casă, teren). În cazul creditelor cu ipotecă pe imobil și pe venituri, executarea silită poate fi efectuată doar prin executarea imobilului și venitului, nu și prin executarea altor bunuri mobile (mașină etc) sau imobile (casă, teren).

 

Motivele pentru care câștigăm procesele împotriva abuzurilor băncilor, IFN-urilor, cesionarilor și recuperatorilor de creanțe cu șanse de succes de cca. 100% sunt:

(1) jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Înaltei Curți de Casației și Justiție a României confirmă ilegalitatea clauzelor abuzive, iar majoritatea Deciziilor celor două Curți în acest sens și argumentele aferente sunt publice și la dispoziția noastră. Precizez și că instanțele de judecată naționale sunt obligate să țină cont de jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și să nu dispună contrar considerentelor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(2) Justificăm în mod detaliat, clar, corect și precis nerespectarea legislației de către bănci și motivele pentru care se impune admiterea capetelor de cerere formulate de împrumutați.

(3) Analizăm fiecare dintre afirmațiile invocate de bănci pentru a se apăra împotriva acțiunilor formulate de împrumutați și justificăm în mod detaliat, clar, corect și precis caracterul lor fals, mincinos, nefondat, neîntemeiat, nejustificat și/sau irelevant. 

(4) Înțelegem rațiunea legilor, scopul și sensul acestora, aspecte ce ne-au ajutat să identificăm cu ușurință argumentele necesare câștigării proceselor.

(5) Avem o bogată experiență în ceea ce privește procesele împotriva abuzurilor băncilor.

(6) Din cele cca. 113 procese demarate începând cu anul 2013 până în prezent (17.04.2023) primele 40 procese în care instanțele de judecată naționale au soluționat apărările invocate și în care împrumutații nu au renunțat la căile de atac au fost toate câștigate, restul fiind în stare de judecată pe teritoriul României, cu excepția unui care este în stare de soluționare la CEDO. Niciunul dintre clienții noștri nu a pierdut dreptul de a recupera prejudiciile cauzate de creditori. 

(7) În situația în care vom pierde vreun proces în mod definitiv și irevocabil la instanțele de judecată naționale, deși aceleași cereri au fost câștigate pe calea celorlalte procese pe care le-am câștigat în temeiul acelorași argumente, respectiv dacă vom epuiza toate căile de atac prevăzute de legiuitorul român, ne vom îndrepta împotriva statului român pentru recuperarea prejudiciilor cauzate și, dacă dacă este cazul, vom ataca respectiva hotărâre la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Precizez în acest sens și că, din experiența acumulată, în cererile care au fost judecate pe fond și au fost respinse judecătorii, cu nerespectarea obligațiilor pe care le au, nu s-au pronunțat asupra majorității apărărilor invocate de împrumutați. În aceste situații am formulat căile de atac legale împotriva respectivelor hotărâri, iar dacă respectivele hotărâri nu vor fi anulate, cu acordul împrumutaților fie ne vom îndrepta împotriva statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru repararea prejudiciilor cauzate, fie vom formula din nou acțiunea cu apărările referitor la care instanța de judecată a omis să se pronunțe, nefiind astfel incidentă autoritatea lucrului judecat, fie ambele variante. În această din urmă situație ulterior câștigării celor două acțiuni împrumutatul va recupera de două ori valoarea prejudiciilor cauzate de bancă, respectiv o dată de la statul român și o dată de la bancă.

(8) Deoarece prin empatie se transmit stările negative cauzate de abuzurile băncilor, ne bucurăm să participăm la repararea prejudiciilor cauzate

(9) Respectăm adevărul.

Observație: prin contractul de prestări servicii ne asumăm responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate de erorile, neglijenţa sau omisiunile privind activitatea exercitată.

 

Din aceste motive, indiferent de situația în care vă aflați, vă putem ajuta să obțineți următoarele REZULTATE:

(a) anularea clauzelor abuzive, (b) suspendarea sau evitarea procedurilor de executare silită și popririi conturilor și veniturilor, (c) anularea actelor și procedurilor de executare silită, (d) ștergerea informațiilor negative din Biroul de credite, (e) anularea actului prin care banca a declarat scadența anticipată a creditului, (f) restituirea sumelor poprite în mod nelegal de executorul judecătoresc, (g) restituirea sumelor încasate de bancă în mod ilegal pe durata derulării contractului, (h) restituirea bunurilor mobile și imobile executate silit sau a contravalorii lor, (i) prescrierea dreptului de a cere executarea silită, (j) restituirea dobânzilor plătite suplimentar IFN-urilor ca urmare a refuzului de a fi creditat/ă de către bănci datorită întârzierilor din Biroul de credite, (k) diminuarea ratelor lunare, (l) repararea prejudiciilor cauzate de abuzurile băncilor, (m) daunele morale și daunele privind onoarea, (n) despăgubiri pentru oportunitățile financiare pierdute datorită lipsei disponibilităților bănești și altele în funcție de situația fiecărui împrumutat în parte. 

Toate sumele recuperate vor fi actualizate cu dobânda legală aferentă, apoi suma totală va fi actualizată cu rata inflației.

Contactați-ne acum la numărul de telefon +4 0746812215 pentru a vă informa în mod CORECT, COMPLET ȘI PRECIS. 

 

 

DECIZII ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ȘI ARGUMENTELE CURȚII REFERITOARE LA ILEGALITATEA COMISIOANELOR DE ACORDARE, ADMINISTRARE, GESTIUNE, ÎNTOCMIRE DOSAR ȘI RISC DIN CONTRACTELE DE CREDIT, RESPECTIV A COMISIOANELOR REFERITOR LA CARE BĂNCILE NU AU MENȚIONAT ÎN CONTRACT ÎN MOD CLAR, CORECT ȘI PRECIS DACĂ BANCA ARE OBLIGAȚIA SĂ PRESTEZE CONTRAPRESTAȚII ÎN SCHIMBUL PERCEPERII COMISIOANELOR ȘI CARE SUNT RESPECTIVELE CONTRAPRESTAȚII.

În Decizia nr. 310/2016 de la 11 februarie 2016 Înalta Curte de Casație și Justiție a concluzionat următoarele: „din simpla observare a clauzei respective rezultă că în cuprinsul ei nu se enumeră prestaţiile efective în schimbul cărora s-a perceput acest comision, această enumerare reprezentând o cerinţă esenţială a contractelor de împrumut bancar, lipsa contraprestaţiilor fiind de natură să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea reclamantului.

Chiar dacă prin O.U.G. nr. 50/2010 s-a permis băncilor posibilitatea de a percepe un comision de ..., aceasta nu înseamnă că în cazul fiecărui contract nu trebuie să se arate care sunt contraprestaţiile efective în baza cărora se percepe acest comision, lipsa acestora echivalând cu redactarea clauzelor într-un limbaj care nu este uşor inteligibil, ... astfel încât se poate vorbi despre reaua credinţă a băncii în ce priveşte includerea acestei clauze în contract, rezultând că instanţa de apel, în mod nelegal, nu a reţinut caracterul abuziv al acestei clauze”.

În Decizia nr. 3661/2014 de la 20 noiembrie 2014 Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că: „Recurenta-pârâtă a încercat să justifice în ce ar consta contraprestaţia sa legată de perceperea acestui comision, însă, aceasta nu a reuşit să clarifice de ce costurile legate de acordarea, administrarea şi monitorizarea creditului, precum şi beneficiul pe care şi l-a propus, nu pot fi acoperite doar prin perceperea dobânzii.

Nu se poate reţine susţinerea recurentei-pârâte că această clauză, în sine, este clară, pentru că trebuia clarificată necesitatea ei, prin arătarea contraprestaţiei din partea băncii”.

În Decizia nr. 3913/2013 de la 13 noiembrie 2013 Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat următoarele: „Justificările recurentei pe tot parcursul desfășurării litigiului cu privire la elementele componente ale dobânzii, la scopul pentru care au fost percepute comisioanele, destinația acestora trebuiau să se regăsească în cuprinsul contractului de credit la momentul încheierii acestuia astfel încât să ofere consumatorului toate informațiile necesare în raport de care să încheie sau nu contractul respectiv. ".

În Decizia nr. 2875/2013 de la 26 septembrie 2013 Înalta Curte de Casație și Justiție a concluzionat următoarele: „În toate apărările făcute recurenta invocă drept justificare pentru comisioanele percepute (de administrare și de acordare a creditului) rațiuni legate de „monitorizarea” și „acoperirea riscurilor” făcând permanent referire la diligențele depuse de către bancă pentru rambursarea creditului, pentru calcularea corectă a ratelor pentru respectarea scadențelor, pentru emiterea la timp a notificărilor etc.

Cu alte cuvinte, fiecare client al băncii urmare a încheierii unui contract de credit are obligația, pe lângă obligațiile individuale prevăzute în contract, să asigure resursele financiare de care banca are nevoie în activitatea sa curentă, sumele încasate cu titlu de dobândă neacoperind aceste cheltuieli ale băncii, costuri necunoscute consumatorului la momentul încheierii contractului.”

„Justificările recurentei pe tot parcursul desfășurării litigiului cu privire la elementele componente ale dobânzii, la scopul pentru care au fost percepute comisioanele, destinația acestora trebuiau să se regăsească în cuprinsul contractului de credit la momentul încheierii acestuia astfel încât să ofere consumatorului toate informațiile necesare în raport de care să încheie sau nu contractul respectiv.”

În Decizia nr. 1724/2016 de la 19 octombrie 2016 Înalta Curte de Casație și Justiție a menționat că: „Susținerile recurentei prin care se încearcă lămurirea considerentelor perceperii comisionului de risc, în sensul că prin instituirea acestui comision s-a avut în vedere riscul de credit de care banca este obligată să țină cont și să încerce să îl acopere, nu pot fi primite câtă vreme aceste elemente nu au fost evidențiate în convențiile de credit.

Atâta timp cât funcția și destinația comisionului de risc nu au fost evidențiate în contract, se constată că orice consumator ar fi fost într-o poziție dezavantajată față de bancă și într-o imposibilitate reală de a negocia acest comision, cu atât mai mult cu cât recurenta nu a făcut dovada unei negocieri a clauzei analizate, obligație ce-i revenea în conformitate cu dispozițiile art. 4. alin. (3) teza II din Legea nr. 193/2000, nereușind să răstoarne prezumția relativă instituită în favoarea consumatorului prin acest text de lege.

Astfel, în clauza a cărei nulitate s-a solicitat, se stabilește valoarea de "0,22%" a comisionului de risc aplicat la soldul creditului, plătibil lunar, pe toată perioada de derulare a convenției pentru acordarea a creditului fiind percepută dobânda curentă, ceea ce induce ideea perceperii a două costuri pentru același serviciu al băncii, fără ca distincția dintre acestea să fie exprimată în mod clar.

Or, scindarea prețului în aceste componente poate duce la ideea că, pentru aceeași prestație s-au avut în vedere rațiuni diferite de percepere a acestora, fundamentul perceperii acestora nefiind cunoscut într-o manieră neechivocă consumatorului, la momentul perfectării convenției de credit, astfel că față de caracterul neclar și echivoc al clauzei în discuție, aceasta poate fi supusă analizei din perspectiva caracterului abuziv.

În cauză se constată că este îndeplinită și condiția dezechilibrului semnificativ între drepturile și obligațiile părților, neputând fi reținut argumentul recurentei în sensul că suntem în prezența unei modalități de asigurare a echilibrului contractual la evoluția stării financiare a împrumutaților.

Câtă vreme riscul contractului este acoperit prin constituirea unei garanții reale ce poate fi suplimentată în anumite condiții reglementate prin contract, cât și prin încheierea unei polițe de asigurare cesionată în favoarea băncii este evident că prin introducerea comisionului de risc, fără reglementarea unei obligații corelative, se creează un dezechilibru între contraprestațiile părților, contrar bunei credințe, situație ce contravine caracterului sinalagmatic al convenției de credit.

Referitor la comisionul de administrare din cele două acte adiționale, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o analiză detaliată și legală, constatând că prevederile referitoare la acest comision sunt abuzive, pe de o parte motivat de faptul că banca nu a făcut dovada informării consumatorului despre schimbarea denumirii și nici a negocierii acestui comision.

Argumentele vizând nelegala constatare a caracterului abuziv al dispozițiilor pct. 8.1, lit. a), b), c), d), e), vor fi, de asemenea, înlăturate.”

 

 

DECIZII ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ȘI ARGUMENTELE CURȚII REFERITOARE LA ILEGALITATEA FORMULEI DE CALCUL SAU VARIAȚIEI RATEI DOBÂNZII ÎN FUNCȚIE DE CRITERII, TERMENI SAU INDICATORI ALE CĂROR VALORI ȘI MOD DE CALCUL NU SUNT ARĂTATE ÎN CONTRACT SAU SUNT INFLUENȚATE SAU STABILITE DE BĂNCI.

În Decizia nr. 310/2016 de la 11 februarie 2016 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a concluzionat următoarele: „Conţinutul acestei clauze este abuziv, cu referire la sintagma „dobânda de referinţă variabilă care se afişează la sediile BCR”, deoarece această sintagmă nu este exprimată într-un limbaj uşor inteligibil.”

„Totodată, în analiza clauzelor contractului ce face obiectul speţei de faţă, trebuie pornit chiar de la prevederile art. 1 din Legea nr. 193/2000, care, în alin. (2) arată că „în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

Sub acest aspect, trebuie observat că la art. 1 din contractul de credit nr. 11533/17 decembrie 2007 se prevede faptul că banca a acordat împrumutatului un credit în moneda Euro.

În acest sens, în opinia instanţei de recurs, este rezonabil a se interpreta că voinţa reală a părţilor a fost aceea ca partea variabilă a dobânzii, după primele 12 luni de la acordarea împrumutului, să fie indicele Euribor/Lună, cum, de altfel, a interpretat şi instanţa de apel în primul ciclu procesual.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) este rata de referinţă pentru piaţa monetară în Euro, fiind rata la care o bancă de prim ordin oferă altei bănci de prim ordin (cum este şi cazul în speţa de faţă) depozite în zona Euro.

Cum împrumutul a fost acordat în moneda Euro, este rezonabil a se interpreta că prin „dobânda de referinţă variabilă care se afişează la sediile BCR”, părţile s-au referit la indicele Euribor/Lună.

Prin urmare, nu este vorba de o modificare a clauzelor contractuale, deci de o ingerinţă în voinţa părţilor, ci de o interpretare a clauzelor contractuale, plecând de la analiza ansamblului clauzelor, dar ţinând seama şi de faptul că sintagma care se referă la partea variabilă a dobânzii, după primele 12 luni de la încheierea contractului, are caracter abuziv. 

Ca atare, instanţa de recurs a admis şi sub acest aspect recursul reclamantului-recurent, a modificat decizia recurată, a admis apelul reclamantului în sensul schimbării sentinţei şi a constatat caracterul abuziv al clauzei prevăzute la art. 5 din contract, în sensul interpretării sintagmei „dobânda de referinţă” variabilă ca fiind indicele EURIBOR/Lună.”

În Decizia nr. 990/2014 de la 13 martie 2014 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie precizat că: „Prin sentința civilă nr. 204/ C din 02 aprilie 2012, Tribunalul Brașov, secția a ll-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a admis în parte, astfel cum a fost modificată, acțiunea formulată de reclamanții-pârâți M.A.O. și M.V. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC B.C.R. SA, a constatat caracterul abuziv al clauzei inserate în pct. 5 teza finală din contractele de credit bancar din 18 iulie 2007, din 20 octombrie 2007, din 09 noiembrie 2007 și din 09 noiembrie 2007 și în pct. 9.3 din Condițiile generale de creditare, a anulat aceste clauze, a constatat că dobânda este formată din indicele Euribor + 1,2 p.p. pentru contractele de credit, ambele din data de 09 noiembrie 2007 și din indicele Euribor + 1,5 p.p. pentru contractele de credit din 18 iulie 2007 și din 20 octombrie 2007, începând cu data expirării duratei pentru care, conform pct. 5 teza I, dobânda a fost fixă, a obligat pârâta-reclamantă să comunice reclamanților graficele de rambursare conform celor stabilite prin prezenta hotărâre, a respins cererea reclamanților-pârâți privind obligarea pârâtei-reclamante la încheierea unor acte adiționale, ca nefondată și a respins cererea reconvențională formulată de pârâta-reclamantă SC B.C.R. SA în contradictoriu cu reclamanții-pârâți M.A.O. și M.V., ca nefondată.

În motivare, s-a reținut că, față de lipsa unor criterii obiective de stabilire a dobânzii de referință variabilă, în esență, clauza de la pct. 5 din contract nu este definită într-un mod inteligibil pentru consumator, fiind încălcate, în acest mod, dispozițiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, limbajul folosit nefiind unul ușor inteligibil, la aceeași concluzie ajungându-se și dacă se au in vedere dispozițiile art. 93 alin. (1) lit. g). din O.G. nr. 21/1992 cu privire la marja bănci, s-au mai avut în vedere și dispozițiile art. 983 C. civ. care prevăd că, în caz de dubiu, clauzele unui contract trebuie interpretate în favoarea debitorului, în speță, în favoarea împrumutatului, precum și dispozițiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 193/2000, potrivit cărora, „în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

Împotriva acestei decizii, pârâta B.C.R. a formulat recurs, solicitând, în principal, admiterea acestuia, modificarea deciziei recurate în sensul respingerii în tot a cererii introductive, iar, în subsidiar, admiterea cererii reconvenționale pentru ipoteza constatării de către instanță a admisibilității modificării clauzei privind dobânda, invocând drept motive de nelegalitate dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

Înalta Curte, examinând recursul astfel cum a fost formulat, va dispune respingerea acestuia ca nefondat ...”.

În Decizia nr. 3661/2014 de la 20 noiembrie 2014 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că: „În primul rând trebuie subliniat faptul că, în ce priveşte clauza de la art. 3 lit. d) din Condiţiile speciale, sintagma „schimbări semnificative pe piaţa monetară" se încadrează, în mod clar, în prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, deoarece această formulare nu surprinde într-un limbaj clar şi uşor inteligibil, mecanismul de revizuire a ratei dobânzii, acest mecanism fiind lăsat la aprecierea unilaterală a băncii, care poate aprecia, potrivit propriilor interese, ce înseamnă schimbări semnificative pe piaţa monetară şi poate să comunice consumatorului noua rată a dobânzii fără ca acesta să se poată opune sau negocia, fiind evident că se creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorilor, şi contrar cerinţelor bunei credinţe.

Este adevărat că, în principiu, chiar prin denumirea dată clauzei, părţile au înţeles ca împrumutul să se acorde cu o dobândă variabilă în timp, însă tocmai mecanismul prin care aceasta evoluează în timp, în partea variabilă, nu este exprimat într-un limbaj clar şi inteligibil, fiind, astfel, o clauză abuzivă.

Este greşită susţinerea recurentei-pârâte în sensul că instanţa putea să anuleze, în parte, clauza considerată abuzivă şi să oblige profesionistul la utilizarea unui alt indicator, deoarece, instanţa nu poate decât anula clauza sau partea din clauză care este găsită abuzivă, contractul urmând să continue doar dacă părţile acceptă acest lucru.”

„Dezechilibrul creat între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea consumatorilor, este semnificativ, deoarece, pe de o parte, lasă doar la aprecierea profesionistului stabilirea părţii variabile din dobândă, ca parte care, prin evoluţia în timp poate duce la mărirea semnificativă a costului împrumutului, iar pe de altă parte, s-a şi dovedit că interpretarea dată de către bancă acestei clauze nu a dus niciodată la micşorarea dobânzii, ci doar la mărirea ei.”

În Decizia nr. 2186/2014 din 12 iunie 2014, Secţia a II-a civilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a justificat că: „instanţa de apel trebuia să aibă în vedere dacă elementele externe, indicate ca şi factor modificator al cuantumului dobânzilor şi comisioanelor, erau reglementate în mod clar, astfel încât, fiecare dintre reclamanţi să poată determina, în calitate de consumator (adică ţinând cont de faptul că el nu este un specialist), evoluţia acestui element de cost, dar şi dacă nu cumva, prin modul de formulare, evoluţia acestui component al costului era lăsată la liberul arbitru al specialistului, adică al băncii.”.

În Decizia nr. 2875/2013 de la 26 septembrie 2013 Înalta Curte de Casație și Justiție a menționat următoarele: „În discuție este ultima teză a acestei clauze care consfințește caracterul său abuziv, de vreme ce dobânda variabilă este raportată la o dobândă stabilită discreționar de către bancă și nu la indici de referință obiectivi verificabili și care să ofere părții posibilitatea de a înțelege mecanismul de formare al acestei dobânzi.”

„Interpretarea dată de către instanța de apel este în concordanță cu Legea nr. 193/2000, cât și cu Directiva nr. 93/13/CEE care conțin o listă a clauzelor care sunt considerate de drept abuzive, printre altele, fiind considerată abuzivă clauza prin care se dă posibilitatea unui furnizor de servicii să crească prețul, modificarea prețului în funcție de modificarea unei rate de pe piața financiară pe care furnizorul nu o poate controla nefiind o clauză abuzivă.

În speță, banca a exclus din mecanismul de formare al dobânzii criteriul obiectiv al pieței financiare, stabilind un element subiectiv, favorabil propriei sale politici financiare dând posibilitatea băncii ca, indiferent de creșterea sau diminuarea indicelui EURIBOR, dobânda să nu scadă niciodată, aceasta urmând a fi adoptată prin creșterea marjei fixe, operând astfel o ajustare automată care să mențină dobânda la nivelul dorit.

Astfel, deși indicele EURIBOR a scăzut de la momentul încheierii contractului fiind de 5% în anul 2008 și ajungând la 0,6% în 2010, ratele calculate de către bancă nu au fost modificate în sensul diminuării lor astfel cum era firesc.

Sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 193/2000, clauza nefiind negociată direct cu intimatul consumator, au fost încălcate principiile bunei credințe, creându-se astfel în detrimentul acestuia un semnificativ dezechilibru.”

„Este evident că s-a produs un dezechilibru contractual atâta vreme cât banca poate modifica în mod unilateral cuantumul dobânzilor sau al comisioanelor, creștere justificată prin apariția unor creșteri suplimentare pe parcursul derulării contractului, costuri care nu sunt prevăzute în contract.”

În Decizia nr. 4094/2013 de la 21 noiembrie 2013 Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat că: „Este adevărat că, la semnarea contractului, reclamanții au recunoscut băncii dreptul de a modifica unilateral dobânda numai în raport de modificarea indicilor de referință, dar în cauză se constată că banca a interpretat această clauză contractuală numai în favoarea sa, în sensul că a modificat dobânda în funcție de indicele Libor, în sensul că nu a diminuat dobânda atunci când indicele Libor a scăzut, ci doar atunci când au fost înregistrate creșteri ale acestuia, în acest fel dobânda menținându-se constantă prin majorarea componentei fixe a dobânzii. Cum această majorare a componentei fixe nu a fost adusă la cunoștința reclamanților la momentul încheierii contractului, consumatorii nu pot fi obligați la acceptarea ei, cum corect a reținut și instanța de apel.

Componenta fixă, marja avută în vedere la data încheierii contractului, reprezintă diferența dintre dobândă și valoarea indicelui Libor, acesta din urmă fiind o valoare variabilă.

Nici invocarea de către recurentă a aplicării greșite a dispozițiilor O.U.G. nr. 174/2008 nu poate fi reținută, întrucât aceasta avea obligația să propună reclamanților încheierea actelor adiționale la contractele de credit în care să prevadă că dobânda este variabilă, exclusiv în raport de indicele Libor la 3 luni, atât în sensul creșterii, cât și al descreșterii.

Mai mult decât atât, banca avea obligația ca în temeiul art. 969 C. civ., să respecte clauzele contractuale convenite la încheierea contractului, or în cauză, pârâta a continuat să aplice și după apariția O.U.G. nr. 174/2008 o dobândă majorată, chiar dacă indicele Libor a scăzut constant.”

În Decizia nr. 3913/2013 de la 13 noiembrie 2013 Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat următoarele: „În discuţie este ultima teză (dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR, n. red) a acestei clauze care consfinţeşte caracterul său abuziv, de vreme ce dobânda variabilă este raportată la o dobândă stabilită discreţionar de către bancă şi nu la indici de referinţă obiectivi verificabili şi care să ofere părţii posibilitatea de a înţelege mecanismul de formare al acestei dobânzi.”

„În speţă, banca a exclus din mecanismul de formare al dobânzii criteriul obiectiv al pieţei financiare, stabilind un element subiectiv, favorabil propriei sale politici financiare dând posibilitatea băncii ca, indiferent de creşterea sau diminuarea indicelui EURIBOR, dobânda să nu scadă niciodată, aceasta urmând a fi adoptată prin creşterea marjei fixe, operând astfel o ajustare automată care să menţină dobânda la nivelul dorit.

Astfel, deşi indicele EURIBOR a scăzut de la momentul încheierii contractului fiind de 5% în anul 2008 şi ajungând la 0,6% în 2010, ratele calculate de către bancă nu au fost modificate în sensul diminuării lor astfel cum era firesc.

Sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 193/2000, clauza nefiind negociată direct cu intimatul consumator, au fost încălcate principiile bunei credinţe, creându-se astfel în detrimentul acestuia un semnificativ dezechilibru".

 „Justificările recurentei pe tot parcursul desfășurării litigiului cu privire la elementele componente ale dobânzii, la scopul pentru care au fost percepute comisioanele, destinația acestora trebuiau să se regăsească în cuprinsul contractului de credit la momentul încheierii acestuia astfel încât să ofere consumatorului toate informațiile necesare în raport de care să încheie sau nu contractul respectiv. ".

„Interpretarea dată de către instanţa de apel este în concordanţă cu Legea nr. 193/2000, cât şi cu Directiva 93/13/CEE care conţin o listă a clauzelor care sunt considerate de drept abuzive, printre altele, fiind considerată abuzivă clauza prin care se dă posibilitatea unui furnizor de servicii să crească preţul, modificarea preţului în funcţie de modificarea unei rate de pe piaţa financiară pe care furnizorul nu o poate controla nefiind o clauză abuzivă.

Este evident că s-a produs un dezechilibru contractual atâta vreme cât banca poate modifica în mod unilateral cuantumul dobânzilor sau al comisioanelor, creştere justificată prin apariţia unor creşteri suplimentare pe parcursul derulării contractului, costuri care nu sunt prevăzute în contract".

În Decizia nr. 1724/2016 de la 19 octombrie 2016 Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat că: „Este știut că, în principiu, furnizorul de servicii bancare are posibilitatea oferită de lege de a modifica rata dobânzii în mod unilateral fără ca prin aceasta să se atragă caracterul abuziv al unei astfel de clauze, dar art. 1, lit. a) din anexa la Legea nr. 193/2000 condiționează această operațiune de existența unui motiv întemeiat prevăzut în contract și de informarea imediată a clientului, care să aibă, de asemenea, libertatea de a rezilia imediat contractul.

Or, din modul în care a fost formulată această clauză, ce dă dreptul profesionistului de a modifica unilateral rata dobânzii curente, se poate constata că nu se dă ca reper vreun indicator concret la care părțile, sau instanța, în eventualitatea unui litigiu, să se poată raporta, ceea ce denotă că o astfel de reglementare poate fi interpretată doar în favoarea băncii, fără ca cealaltă parte să aibă posibilitatea de a aprecia asupra acesteia astfel încât să considere că schimbările intervenite pe piața financiară sunt semnificative și îndreptățesc activarea clauzei.

La momentul perfectării contractului, clauza trebuie să fie previzibilă, astfel încât consumatorul să fie în posesia tuturor informațiilor și să știe că dacă acea situație se va produce, dobânda va fi modificată.

Astfel, se constată că instanța de apel a reținut în mod corect că, sintagma "schimbări semnificative pe piața monetară" nu este clară și precisă, dând posibilitatea băncii să modifice clauzele contractului de împrumut bancar, doar în funcție de interesele sale, fără să negocieze cu împrumutații, aceștia din urmă neavând posibilitatea de a cunoaște, încă de la încheierea contractului, faptul că, dacă va interveni o anumită schimbare pe piața financiara, (care nu este clar descrisă) vor fi nevoiți să plătească o dobândă mai mare.”

 

Contactați-ne acum la numărul de telefon +4 0746812215 pentru a vă informa în mod CORECT, COMPLET ȘI PRECIS referitor la următoarele subiecte: 

abuzuri executare Alpha, abuzuri executare banca, abuzuri executare banca romaneasca, abuzuri executare banca transilvania, abuzuri executare bancpost, abuzuri executare BCR, abuzuri executare BRD, abuzuri executare carpatica, abuzuri executare CEC, abuzuri executare citi, abuzuri executare Citibank, abuzuri executare contract credit, abuzuri executare contract imprumut, abuzuri executare credit, abuzuri executare credit agricole, abuzuri executare First, abuzuri executare garanti, abuzuri executare IFN, abuzuri executare imprumut, abuzuri executare intesa, abuzuri executare OTP, abuzuri executare Piraeus, abuzuri executare poprire banca, abuzuri executare poprire contract credit, abuzuri executare poprire contract imprumut, abuzuri executare poprire credit, abuzuri executare poprire IFN, abuzuri executare poprire imprumut, abuzuri executare raiffeisen, abuzuri executare RBS, abuzuri executare silita Alpha, abuzuri executare silita banca, abuzuri executare silita banca romaneasca, abuzuri executare silita banca transilvania, abuzuri executare silita bancpost, abuzuri executare silita BCR, abuzuri executare silita BRD, abuzuri executare silita carpatica, abuzuri executare silita CEC, abuzuri executare silita citi, abuzuri executare silita Citibank, abuzuri executare silita contract credit, abuzuri executare silita contract imprumut, abuzuri executare silita credit, abuzuri executare silita credit agricole, abuzuri executare silita First, abuzuri executare silita garanti, abuzuri executare silita IFN, abuzuri executare silita imprumut, abuzuri executare silita intesa, abuzuri executare silita OTP, abuzuri executare silita Piraeus, abuzuri executare silita raiffeisen, abuzuri executare silita RBS, abuzuri executare silita Unicredit, abuzuri executare silita volksbank, abuzuri executare silita credit europe, abuzuri executare Unicredit, abuzuri executare volksbank, abuzuri notificare banca, abuzuri notificare contract credit, abuzuri notificare contract imprumut, abuzuri notificare credit, abuzuri notificare IFN, abuzuri notificare imprumut, abuzuri poprire banca, abuzuri poprire contract credit, abuzuri poprire contract imprumut, abuzuri poprire credit, abuzuri poprire IFN, abuzuri poprire imprumut, abuzuri somatie banca, abuzuri somatie contract credit, abuzuri somatie contract imprumut, abuzuri somatie credit, abuzuri somatie IFN, abuzuri somatie imprumut, acte de executare banca, acte de executare contract credit, acte de executare contract imprumut, acte de executare credit, acte de executare IFN, acte de executare imprumut, acte executare banca, acte executare contract credit, acte executare contract imprumut, acte executare credit, acte executare IFN, acte executare imprumut, anulare acte de executare contract credit, anulare acte de executare contract imprumut, anulare acte de executare credit, anulare acte de executare imprumut, anulare acte executare contract credit, anulare acte executare contract imprumut, anulare acte executare credit, anulare acte executare credit, anulare acte executare imprumut, anulare executare abuziva, anulare executare banca, anulare executare contract credit, anulare executare contract imprumut, anulare executare credit, anulare executare IFN, anulare executare ilegala, anulare executare imprumut, anulare executare silita credit, anulare executare silita IFN, anulare executare silita imprumut, anulare exigibilitate anticipata, anulare exigibilitate contract credit, anulare exigibilitate contract imprumut, anulare exigibilitate credit, anulare exigibilitate imprumut, anulare liciatie contract credit, anulare licitatie contract imprumut, anulare licitatie credit, anulare licitatie imprumut, anulare poprire contract credit, anulare poprire contract imprumut, anulare poprire credit, anulare poprire IFN, anulare poprire imprumut, anulare proceduri de executare, anulare proceduri executare, anulare scadenta anticipata, anulare scadenta contract credit, anulare scadenta contract imprumut, anulare scadenta credit, anulare scadenta imprumut, anulare somatie banca, anulare somatie contract credit, anulare somatie contract imprumut, anulare somatie credit, anulare somatie IFN, anulare somatie imprumut, avocat contestatie banca, avocat contestatie contract credit, avocat contestatie contract imprumut, avocat contestatie credit, avocat contestatie executare banca, avocat contestatie executare credit, avocat contestatie executare IFN, avocat contestatie executare imprumut, avocat contestatie IFN, avocat contestatie imprumut, avocat contestatie notificare banca, avocat contestatie notificare credit, avocat contestatie notificare IFN, avocat contestatie notificare imprumut, avocat contestatie poprire banca, avocat contestatie poprire credit, avocat contestatie poprire ifn, avocat contestatie poprire imprumut, avocat contestatie somatie banca, avocat contestatie somatie credit, avocat contestatie somatie IFN, avocat contestatie somatie imprumut, banca contestatie executare, banca contestatie la executare, banca executare, banca executare abuziva, banca executare ilegala, banca executare silita, banca exigibil, banca poprire, banca proceduri de executare, banca proceduri executare, banca scadent, bunuri executate banca, bunuri executate cesionar, bunuri executate contract credit, bunuri executate contract imprumut, bunuri executate credit, bunuri executate imprumut, bunuri executate INF, bunuri imobile executate, bunuri mobile executate, cesionar executare contract credit, cesionar executare contract imprumut, cesionar poprire contract credit, cesionar poprire contract imprumut, contestatie banca, contestatie contract credit, contestatie contract credit, contestatie contract imprumut, contestatie contract imprumut, contestatie executare banca, contestatie executare contract credit, contestatie executare contract imprumut, contestatie executare credit, contestatie executare IFN, contestatie executare imprumut, contestatie executare recuperator, contestatie IFN, contestatie imprumut, contestatie la executare banca, contestatie la executare clauze, contestatie la executare contract credit, contestatie la executare contract imprumut, contestatie la executare credit, contestatie la executare IFN, contestatie la executare imprumut, contestatie la executare recuperator, contract credit acte abuzive, contract credit acte de executare, contract credit acte executare, contract credit acte ilegale, contract credit avocat, contract credit contestatie, contract credit contestatie executare, contract credit contestatie la executare, contract credit executare, contract credit executare abuziva, contract credit executare banca, contract credit executare ilegala, contract credit executare silita, contract credit exigibil, contract credit proceduri de executare, contract credit proceduri executare, contract credit scadent, contract imprumut acte abuzive, contract imprumut acte de executare, contract imprumut acte executare, contract imprumut acte ilegale, contract imprumut avocat executare, contract imprumut contestatie executare, contract imprumut contestatie la executare, contract imprumut executare abuziva, contract imprumut executare banca, contract imprumut executare ilegala, contract imprumut executare silita, contract imprumut exigibil, contract imprumut proceduri abuzive, contract imprumut proceduri de executare, contract imprumut proceduri executare, contract imprumut proceduri ilegale, contract imprumut scadent, credit acte abuzive, credit acte de executare, credit acte executare, credit acte ilegale, credit avocat, credit contestatie, credit contestatie executare, credit contestatie la executare, credit executare, credit executare abuziva, credit executare banca, credit executare ilegala, credit executare silita, credit exigibil, credit proceduri de executare, credit proceduri executare, credit scadent, executare abuziv banca, executare abuziva Alpha, executare abuziva banca, executare abuziva banca romaneasca, executare abuziva banca transilvania, executare abuziva bancpost, executare abuziva BCR, executare abuziva BRD, executare abuziva carpatica, executare abuziva CEC, executare abuziva citi, executare abuziva Citibank, executare abuziva contract credit, executare abuziva contract credit, executare abuziva contract imprumut, executare abuziva contract imprumut, executare abuziva credit, executare abuziva credit agricole, executare abuziva credit europe, executare abuziva First, executare abuziva garanti, executare abuziva IFN, executare abuziva imprumut, executare abuziva intesa, executare abuziva OTP, executare abuziva Piraeus, executare abuziva raiffeisen, executare abuziva RBS, executare abuziva Unicredit, executare abuziva volksbank, executare banca,  executare banca abuziva, executare banca ilegala, executare casa banca, executare casa contract credit, executare casa contract imprumut, executare casa credit, executare casa imprumut, executare contract credit, executare contract imprumut, executare credit, executare credit abuziva, executare credit IFN, executare credit ilegala, executare garantie banca, executare garantie contract credit, executare garantie contract imprumut, executare garantie credit, executare garantie imprumut, executare IFN, executare IFN abuziva, executare IFN ilegala, executare ilegala Alpha, executare ilegala banca, executare ilegala banca romaneasca, executare ilegala banca transilvania, executare ilegala bancpost, executare ilegala BCR, executare ilegala BRD, executare ilegala carpatica, executare ilegala CEC, executare ilegala citi, executare ilegala Citibank, executare ilegala contract credit, executare ilegala contract imprumut, executare ilegala credit, executare ilegala credit agricole, executare ilegala credit europe, executare ilegala First, executare ilegala garanti, executare ilegala IFN, executare ilegala imprumut, executare ilegala intesa, executare ilegala OTP, executare ilegala Piraeus, executare ilegala raiffeisen, executare ilegala RBS, executare ilegala Unicredit, executare ilegala volksbank, executare imobil banca, executare imobil contract credit, executare imobil contract imprumut, executare imobil credit, executare imobil imprumut, executare imprumut, executare imprumut abuziva, executare imprumut ilegala, executare ipoteca banca, executare ipoteca contract credit, executare ipoteca contract imprumut, executare ipoteca credit, executare ipoteca imprumut, executare poprire banca, executare poprire contract credit, executare poprire contract imprumut, executare poprire credit, executare poprire IFN, executare poprire IFN, executare poprire imprumut, executare silita Alpha, executare silita banca, executare silita banca, executare silita banca romaneasca, executare silita banca transilvania, executare silita bancpost, executare silita BCR, executare silita BRD, executare silita carpatica, executare silita CEC, executare silita citi, executare silita Citibank, executare silita contract credit, executare silita contract imprumut, executare silita credit, executare silita credit, executare silita credit agricole, executare silita credit europe, executare silita First, executare silita garanti, executare silita IFN, executare silita IFN, executare silita imprumut, executare silita imprumut, executare silita intesa, executare silita OTP, executare silita Piraeus, executare silita raiffeisen, executare silita RBS, executare silita Unicredit, executare silita volksbank, exigibilitate anticipata, exigibilitate anticipata contract, exigibilitate credit, exigibilitate imprumut, garantie contract credit executata, garantie contract imprumut executata, garantie credit executata, garantie executata banca, garantie executata contract credit, garantie executata contract imprumut, garantie executata credit, garantie executata IFN, garantie IFN executata, garantie imprumut executata, IFN executare, IFN poprire, imobil adjudecat abuziv cesionar, imobil adjudecat abuziv,  contract credit, imobil adjudecat abuziv contract imprumut, imobil adjudecat abuziv imprumut, imobil adjudecat banca, imobil adjudecat contract credit, imobil adjudecat contract imprumut, imobil adjudecat credit, imobil adjudecat IFN, imobil adjudecat ilegal cesionar, imobil adjudecat ilegal contract credit, imobil adjudecat ilegal contract imprumut, imobil adjudecat ilegal imprumut, imobil adjudecat imprumut, imobil executat abuziv contract credit, imobil executat abuziv contract imprumut, imobil executat abuziv imprumut, imobil executat banca, imobil executat cesionar, imobil executat contract credit, imobil executat contract imprumut, imobil executat credit, imobil executat IFN, imobil executat ilegal contract credit, imobil executat ilegal contract imprumut, imobil executat ilegal imprumut, imobil executat imprumut, imobile adjudecat abuziv credit, imobile adjudecat ilegal credit, imobile executat abuziv credit, imobile executat ilegal credit, imprumut acte abuzive, imprumut acte de executare, imprumut acte executare, imprumut acte ilegale, imprumut avocat executare, imprumut contestatie executare, imprumut contestatie la executare, imprumut executare abuziva, imprumut executare banca, imprumut executare ilegala, imprumut executare silita, imprumut exigibil, imprumut proceduri abuzive, imprumut proceduri de executare, imprumut proceduri executare, imprumut proceduri ilegale, imprumut scadent, licitatie banca, licitatie casa, licitatie casa contract credit, licitatie casa contract imprumut, licitatie casa credit, licitatie casa executare credit, licitatie casa executare imprumut, licitatie casa imprumut, licitatie credit, licitatie imobil contract credit, licitatie imobil contract imprumut, licitatie imobil credit, licitatie imobil executare credit, licitatie imobil executare imprumut, licitatie imobil imprumut, licitatie imprumut, licitatie masina contract credit, licitatie masina contract imprumut, licitatie masina credit, licitatie masina executare credit, licitatie masina executare imprumut, licitatie masina imprumut, licitatie teren contract credit, licitatie teren contract imprumut, licitatie teren credit, licitatie teren executare credit, licitatie teren executare imprumut, licitatie teren imprumut, notificare executare banca, notificare executare contract credit, notificare executare contract imprumut, notificare executare credit, notificare executare IFN, notificare executare imprumut, notificare scadenta anticipata, notificare scadenta banca, notificare scadenta contract credit, notificare scadenta contract  imprumut, notificare scadenta credit, notificare scadenta imprumut, poprire abuziva contract credit, poprire abuziva contract imprumut, poprire abuziva credit, poprire abuziva IFN, poprire abuziva imprumut, poprire cont contract credit, poprire cont contract imprumut, poprire cont credit, poprire cont IFN, poprire cont imprumut, poprire contract credit, poprire contract imprumut, poprire credit, poprire IFN, poprire ilegala contract credit, poprire ilegala contract imprumut, poprire ilegala credit, poprire ilegala IFN, poprire ilegala imprumut, poprire imprumut, poprire imprumut, poprire somatie  credit, poprire somatie IFN, poprire somatie imprumut, poprire venit contract credit, poprire venit contract imprumut, poprire venit credit, poprire venit IFN, poprire venit imprumut, popriri IFN, popriri credit, procedura de executare banca, procedura de executare IFN, procedura de executare imprumut, procedura executare banca, procedura executare contract credit, procedura executare contract imprumut, procedura executare credit, procedura executare imprumut, proceduri de executare banca, proceduri de executare credit, proceduri de executare IFN, proceduri de executare imprumut, recuperator execuare contract credit, recuperator executare contract imprumut, recuperator poprire contract credit, recuperator poprire contract imprumut, scadenta anticipata, scadenta contract credit, scadenta contract imprumut, scadenta credit, scadenta imprumut, silita banca, silita credit, silita IFN, silita imprumut, somatie banca, somatie contract credit, somatie contract imprumut, somatie credit, somatie executare contract credit, somatie executare contract imprumut, somatie executare credit, somatie executare IFN, somatie executare imprumut, somatie IFN, somatie imobiliara contract credit, somatie imobiliara contract imprumut, somatie imobiliara credit, somatie imobiliara IFN, somatie imobiliara imprumut, somatie imprumut, somatie poprire contract credit, somatie poprire contract imprumut, somatie poprire credit, somatie poprire IFN, somatie poprire imprumut, suspendare executare contract credit, suspendare executare contract imprumut, suspendare executare credit, suspendare executare imprumut, suspendare poprire banca, suspendare poprire contract credit, suspendare poprire contract imprumut, suspendare poprire credit, suspendare poprire imprumut, contestatie credit, acte ilegale credit, acte ilegale banca, acte ilegale imprumut, acte ilegale contract de  credit, acte ilegale contract de imprumut, acte abuzive credit, acte abuzive banca, acte abuzive imprumut, acte abuzive contract de credit, acte abuzive contract de imprumut, litigii executare silita credit, litigii executare silita banca, litigii executare silita imprumut, litigii executare silita contract de credit, litigii executare silita contract de imprumut, litigii executare silita IFN, litigii poprire credit, litigii poprire banca, litigii poprire imprumut, litigii poprire contract de credit, litigii poprire contract de imprumut, litigii poprire IFN, contestatie la executare Bancpost, contestatie la executare BCR, contestatie la executare BRD, contestatie la executare CEC, contestatie la executare OTP, contestatie la executare Banca Transilvania, abuzuri executare silita Credit Europe, contestatie la executare Alpha, contestatie la executare Banca Romaneasca, contestatie la executare Carpatica, contestatie la executare Citi, contestatie la executare Citi bank, contestatie la executare Credit Agricole, contestatie la executare First, contestatie la executare Garanti, contestatie la executare Intesa, contestatie la executare Piraeus, contract credit BRD contestatie, contract imprumut BRD contestatie, credit BRD contestatie, credit BRD executare, credit cu ipoteca BRD executare, imobil adjudecat ilegal credit, imobil adjudecat abuziv contract credit, imobil adjudecat ilegal banca, imobil adjudecat abuziv banca, imobil executat ilegal credit, imobil executat abuziv credit, imobil executat ilegal banca, imobil executat abuziv banca, imobil adjudecat ilegal recuperator, imobil adjudecat abuziv recuperator, masina adjudecata ilegal credit, masina adjudecata ilegal imprumut, masina adjudecata ilegal contract credit, masina adjudecata ilegal contract imprumut, masina adjudecata abuziv imprumut, masina adjudecata abuziv contract credit, masina adjudecata abuziv contract imprumut, masina executata ilegal contract credit, masina executata ilegal contract imprumut, masina executata abuziv imprumut, masina executata abuziv contract credit, masina executata abuziv contract imprumut, masina adjudecata abuziv cesionar, masina adjudecata ilegal cesionar, masina adjudecata ilegal banca, masina adjudecata abuziv banca, masina executata ilegal credit, masina executata abuziv credit, masina executata ilegal banca, masina executata abuziv banca, masina adjudecata ilegal recuperator, masina adjudecata abuziv recuperator, notificare scadenta contract imprumut, poprire somatie credit, cesionar executare credit, cesionar executare imprumut, cesionar poprire credit, recuperator executare contract credit, executare credit BRD, executare credit cu ipoteca BRD,